งานแห่เทียน และ ถวายเทียนพรรษา

100756 3

งานแห่เทียน และ ถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

งานแห่เทียน และ ถวายเทียนพรรษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ เข้าร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ให้กับวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง โดยมี คุณ ครรรอง ยุทธชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักประสานรัฐกิจ ซีพีออลล์ และ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี