ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งห้องพิมพ์ดีด 10-11/11/57

tn 1415784676322

ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งห้องพิมพ์ดีด 10-11/11/57

วันที่ 10 และ 11 พฤศจิการยน 2557 น้องๆ สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ
,สำนักปฏิบัติการศูนย์การเรียนภูมิภาค และ บริษัทโกซอฟท์ เข้าทำการตรวจสอบ
คุณภาพการติดตั้ง (defect) ระบบห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดที่ศูนย์การเรียนภูมิภาค
จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์การเรียนฯ อยุธยา
2. ศูนย์การเรียนฯ นครสวรรค์
3. ศูนย์การเรียนฯ ชลบุรี

เพื่อให้คุณภาพงานที่ติดตั้งตรงตามมาตราฐานที่กำหนด