Get Adobe Flash player

underbarmenu

การปฏิบัติงาน สำนักฯ ประจำวันที่ 17-11-57

 

pic 1416275452084

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ดำเนินการดังรายละเอียดดังนี้
1. เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
2. ติดตั้งระบบ Lan โครงการห้องพิมพ์ดีด ณ ศูนย์การเรียนฯลำปาง
3. ติดตั้งระบบ โครงการปรับปรุงจอทีวีสำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

1. เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ดำเนินการเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ
ห้องสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 12 เครื่อง เพื่อรองรับ
1. นักเรียนสอบเข้าด้วยคอมพิวเตอร์
2. รองรับการกรอกข้อมูล SDQ
ของสำนักกิจการนักเรียน โดยปีนี้สำนักฯจะสนับสนุนการกรอกข้อมูล SDQ
โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้กับกิจการนักเรียนเพื่อลดขั้นตอนการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน

 

2. ติดตั้งระบบ Lan โครงการห้องพิมพ์ดีด ณ ศูนย์การเรียนฯลำปาง
สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ , บริษัทโกซอฟต์ และ Vender
ดำเนินการติดตั้งระบบ Lan ของศูนย์การเรียนฯลำปาง คาดว่า
จะดำเนินแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ตามภาพความคืบหน้า

 

3. ติดตั้งระบบ โครงการปรับปรุงจอทีวี
"โครงการปรับปรุงจอทีวีของศูนย์การเรียนฯทั่วประเทศ"
ปัจจุบันเริ่มดำเนินการแล้ว ดังรูปภาพที่มีการติดตั้งจอภาพทีวีสำหรับการเรียนผ่านระบบทางไกล
รวมถึงการติดตั้งทีวีขนาด 55" ในห้องเรียนระดับ ปวช.ในห้องพิมพ์ดีด ณ ศูนย์การเรียนฯรังสิต