Get Adobe Flash player

underbarmenu

ดูแลการสอบของ นักเรียนชั้น ปวช1-2 โครงการ PISA ของ สสวท 180858_2

 

180858 2 1

ดูแลการสอบของ นักเรียนชั้น ปวช1-2 โครงการ PISA ของ สสวท.

สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ร่วมกับสำนักบริหารวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ดูแลการสอบของ นักเรียนชั้น ปวช1-2 โครงการ PISA ของ สสวท. ที่ห้องปฏิบัติการภาษา

ต่างประเทศ (202) โดยมีนักเรียน มาเข้าทำการสอบทั้งสิ้น 25 คน