Get Adobe Flash player

underbarmenu

เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สารสนเทศก่อนเปิดเทอม 1/2559

140659 3

ICT News ; เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ สำหรับการเรียนการสอน ต้อนรับเปิดเทอม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 14 มิถุนายน 2559

 

ICT News ; เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ สำหรับการเรียนการสอน ต้อนรับเปิดเทอม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ สำหรับการเรียนการสอนดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง (คอมพิวเตอร์ 138 เครื่อง)
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน 1 ห้อง (คอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง) และ
3. ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง (คอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง )
รวมคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 196 เคริ่อง

 

เป้าหมายปฎิบัติการ ดังนี้ :
1. ติดตั้งโปแกรมสำหรับการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2. ตรวจสอบ บำรุงรักษา และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ทำการเรียนการสอน และ สืบค้นข้อมูล

 

ผลการดำเนินงาน :
ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานะพร้อมใช้ 100 %

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ