ติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 23062559

23062559 2

ICT News ; ติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาลัยเครือข่าย

โครงการความร่วมมือ ปี2559 จำนวน 22 แห่ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 

ICT News ; ติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาลัยเครือข่ายโครงการความร่วมมือ ปี2559 จำนวน 22 แห่ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 17 โรงเรียน (77%) ประกอบด้วย


1.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ
2.โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุุงเทพฯ
3.โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
4.โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพฯ
5.โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
6.โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ
7.โรงเรียนหอวังปทุมธานี
8.โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
9.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต
10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
11.โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
12.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีษะเกษบริหารธุรกิจ
13.วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาสารคาม
14.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)
15.วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
16.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ดำเนินการต่อเนื่องจากเมื่อวาน
17.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ติดตั้งห้องเรียนที่1)

 

คงเหลืองานติดตั้ง 5 โรงเรียน (23%) จะดำเนินการติดตั้งเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ครบ 100% 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบการติดตั้งจาก อ.ฉัตรชัย (อ.โต้ง) ส.เครือข่ายและความร่วมมือ

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ