Get Adobe Flash player

underbarmenu

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม14072559

1

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ร่วมกับ สำนักสื่อสารองค์กร

ICT News ; สนับสนุนสำนักสื่อสารองค์กร.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ร่วมกับ สำนักสื่อสารองค์กร โดยนำชมห้องออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับการเรียน
การสอนทางไกลไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศ ประกอบด้วย
- วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ให้การต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและคณะ
- วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัดและคณะ
โดยคณะเยี่ยมชมทุกคณะได้ลงนามในสมุดเยี่ยมเพื่อเป็นเกียรติกับ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมทุกคณะเข้าชมห้องออก
อากาศทางไกลผ่านดาวเทียมครับ