Get Adobe Flash player

underbarmenu

อบรมระบบ RMS สำหรับครูผู้สอนวิทยาลัย15072559

1

ICT News ; อบรมการใช้โปรแกรม "RMS Version 2016 " สำหรับใช้งาน ปีการศึกษา 2559

 

ICT News ; อบรมการใช้โปรแกรม "RMS Version 2016 " สำหรับใช้งาน ปีการศึกษา 2559

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมบริหารสถานศึกษา
"ระบบ ศธ.02 และ RMS " อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดติดตั้งโปรแกรม Versionใหม่ ปี 2016
ระบบ RMS ที่มีการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับ การบริหารงานแบบ Block Course ,
การบันทึก Home Room , การ interface เข้าสู่ "ศธ.02" ที่ สามารถระบุได้เป็น"รายวิชา" (เพิ่มจากรายภาคเรียน) ,
การบันทึกคะแนนเป็นทศนิยม รวมถึงฟังก์ชั้นการทำงานอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานร้องขอตลอดปีการศึกษา 2558
ก็ได้พัฒนาแล้วเสร็จ และ พร้อมใช้งานแล้ว ใน "RMS Panyapiwat Version 2016" นี้

ที่สำคัญ Version นี้ "สามารถเชื่อต่อกับระบบตรวจข้อสอบ" ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ติดตั้ง และ ใช้งานไป เมื่อปีการศึกษา 2558 รองรับการตรวจข้อสอบ ทั้งวิทยาลัยฯ และ ศูนย์การเรียนฯ
ทั่วประเทศได้ด้วย

โดย วันที่ 1 สิงหาคม 2559 สำนักฯมีกำหนด ติดตั้งโปรแกรม RMS Version ใหม่ นี้ให้ทั้งวิทยาลัยฯ
และ ศูนย์การเรียนฯใช้งาน โดย ศูนย์การเรียนฯกรุงเทพ 10 ศูนย์ จะจัดอบรมที่ศูนย์คลองสาน ส่วนศูนย์ภูมิภาค
จะจัดอบรมผ่านระบบทางไกล (IPTV) ใน วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2559 นี้

ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมให้กับสำนักวิชาการ เมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา
โดย ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ได้กรุณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม และ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 36 ท่าน
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 วิทยาลัยเทคโลยีปัญญาภิวัฒน์

อีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาสารสนเทศในปีการศึกษา 2559 ทั้งวิทยาลัย และ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
โดย สำนักเทตโนโลยีสารสนเทศครับ