Get Adobe Flash player

underbarmenu

ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งห้องพิมพ์ดีด 10-11/11/57

tn 1415784676322

ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งห้องพิมพ์ดีด 10-11/11/57

Read more: ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งห้องพิมพ์ดีด 10-11/11/57

Vision

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

“เป็นสำนักบริหารสารสนเทศ และข้อมูลชั้นนำด้านของอาชีวศึกษาระดับอาเซียน”

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

 

              สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้ดูแลบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้บริการ และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานระบบสารสนเทศ

รวมถึงนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ใน ระบบการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และภาคปฏิบัติ

Missions

พันธกิจ (Missions)

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของธุรกิจ และสถานประกอบการณ์
2. สนับสนุนระบบสารสนเทศให้รองรับการเป็นผู้นำการศึกษาด้านวิชาการค้าปลีก
3. สร้างระบบการจัดการสารสนเทศให้กับองค์กรด้วยความเป็นเลิศทางระบบ
4. บริหารทรัพยากรด้านการฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ